توصیف مختصر
استادیار گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
دانشکده اقتصاد
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری مدیریت مالی
دانشگاه امام صادق (ع)
تهران
ایران
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تبیین مسیر استراتژیک تامین مالی بنگاه های کوچک در نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر چارچوب swot
سحر زلفی
2
بررسی نقش صندوق های سرمایه گذاری کالایی در اقتصاد اسلامی : فرصت ها وچالش ها
زهرا ضامن قدیرلی
3
بررسی تأثیر مدیریت تجهیز منابع بر قدرت خلق نقدینگی در بانکداری اسلامی با تأکید بر سیاست های پولی بانک مرکزی
عباس بهزاد
4
بررسی تاثیر بحران کرونا بر نرخ سود اوراق بهادار اسلامی و نوسان پذیری سهام در بازار سرمایه
نیلوفر اخرتی
5
تاثير آشفتگي هاي بازار مالي بر اجتناب از ماليات شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
زهرا اسدی جعفری
6
تبيين مسير استراتژيك تامين مالي بنگاه هاي كوچك در نظام اقتصاد اسلامي مبتني بر چارچوب
سحر زلفی
7
شناسايي و مديريت ريسكهاي موثر بر تامين مالي خارجي در شرايط تحريم ايران
سعید مرادی
دروس ترم جاری
490 - اقتصاد مالی - روز: چهارشنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
490 - اقتصاد مالی - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
414 - مدیریت مالی - روز: یک شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
422 - اقتصاد مالی (بازار پول و سرمایه ) - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
600 - اقتصاد مالی - روز: چهارشنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
437 - نظام تامین مالی در اقتصاد ایران - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
423 - مبانی مالی اسلامی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
437 - نظام تامین مالی در اقتصاد ایران - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
111 - تامین مالی در قراردادهای انرژی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
111 - تامین مالی در قراردادهای انرژی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
884 - بازار سرمایه اسلامی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
960 - مدیریت مالی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
960 - مدیریت مالی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
400 - تامین مالی خرد - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
400 - تامین مالی خرد - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00