ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر محسن ابراهیمی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
2
دکتر مرتضی اسدی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
3
دکتر مجید افشاری راد
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
4
دکتر حسین امیری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
5
دکتر علی تک روستا
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
6
دکتر مرضیه خاکستری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
7
دکتر عباس خندان
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
8
دکتر میثم رافعی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
9
دکتر وحید شقاقی شهری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
10
دکتر محمد صیادی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
11
علی طوسی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
12
دکتر احمد عاملی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
13
دکتر مهدی قائمی اصل
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
14
دکتر محمد حسین کریم
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
15
دکتر غلامعلی معصومی نیا
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
16
دکتر سیاب ممی پور
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
17
دکتر محمدرضا منجذب
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
18
دکتر علی ناظمی اشنی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
19
آقای محمد نصر اصفهانی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی