ورود به پنل کاربری
دکتر مجید افشاری راد
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
نام و نام خانوادگی: مجید افشاری راد
مرتبه علمی: دانشیار
مسئولیت اجرایی: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه