توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی علوم اقتصادی
فرانسه
1378/01/01
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی نقش صکوک بر شاخص‌های منتخب کلان مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی
عارف کرامتی نژاد
2
بررسی رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اسلامی در افغانستان مطالعه موردی بانک اسلامی افغانستان
سیدفایق مهربان
3
پیوند بین مالیه اجتماعی اسلامی، کیفیت منابع انسانی، حکمرانی و فقر در کشورهای منتخب اسلامی
محمدعلی قلجیان
4
بررسی فرصت ها و چالش های اقتصادمجازی (مطالعه موردی: اقتصادایران)
محمدهارون باختری
5
بررسی چالش های رقابتی بین بانک های ایران و راهکارهایی برای جذب سپرده مشتریان در این بانک ها
ارمان مهری
دروس ترم جاری
586 - اقتصاد خرد - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
401 - اقتصادخرد1 - روز: یک شنبه - از ساعت 07:30 تا 10:00
586 - اقتصاد خرد - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
406 - اقتصادخرد پیشرفته 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 07:30 تا 10:00
420 - اقتصاد خرد میانه - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
878 - نظریه های توسعه اقتصادی - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
878 - نظریه های توسعه اقتصادی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30