کارگاه آموزشی بیت کوین و ارزهای مجازی

جهت ثبت نام به غرفه دستاوردهای پژوهشی دانشکده اقتصاد واقع در محوطه دانشگاه ادبیات در خیابان خاقانی مراجعه نمایید.