نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان نامه مهندسی سیستمها

پايان نامه های دفاع شده

 

پايان نامه های مهندسی سيستم های اقتصادی - اجتماعی

 

 

رديف

پديدآورنده

عنوان

شماره راهنما

سال تحصيلی

 

چکيده

 

 

 

1

سلاطی، فاطمه

طراحی روشی برای تعيين اولويت های تحقيقاتی وزارت نيرو

SE1

1390

 

کليک کنيد

 

 

 

2

صادقيان بافقی، رجبعلی

شبيه ساز ی پويا و بررسی سياستهای بلند مدت ناوگان خودروهای گازسوز

SE2

1390

 

کليک کنيد

 

 

 

3

قره يخه، امين

حل مساله توليد - توزيع چند هدفه در زنجيره تامين چند کالايی با تقاضای غيرقطعی در محيط فازی

SE3

1390

 

کليک کنيد

 

 

 

4

دوست حقی، صادق

حل مساله اندازه دسته و زمان بندی توليد چندکالايی در زنجيره تامين با ماشين های موازی نامرتبط و عمر مفيد کالای فازی

SE4

1390

 

کليک کنيد

 

 

 

5

سعد صادق ربيعی، ناديه

طراحی الگوی تعيين اولويت های فناوری با استفاده از ماتريس جذابيت - قابليت اصلاح شده; مطالعه موردی : وزارت نيرو

SE5

1390

 

کليک کنيد

 

 

 

6

آزادمنش، مهدی

برنامه ريزی زمان بندی ماشين های موازی توليد انباشته ای با معيار های موعد تحويل دار

SE6

1390

 

کليک کنيد 

 

 

 

7

قاسمی تودشکی، هما

تعيين ترکيب بهينه بنزين و گاز در ناوگان خودروهای سبک شهر تهران

SE7

1390

 

کليک کنيد

 

 

 

8

احمدی، برهان

بررسی تاثير توسعه مالی بر مصرف انرژی با استفاده از داده های تابلويی با تاکيد بر ايران

SE8

1391

 

کليک کنيد

 

 

 

9

عليزاده، حسن

زمان بندی جريان کارگاهی با معيار کار معوقه

SE9

1391

 

کليک کنيد

 

 

 

10

محمودی پاتی، محسن

مقايسه تاثير اندازه ی دولت بر تورم با استفاده از داده های پانل ديتا در کشورهای در حال توسعه نفتی و غير نفتی

SE10

1391

 

کليک کنيد 

 

 

 

11

شهابی، زهرا

بررسی اثر شوک های قيمت نفت بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی، کشورهای منتخب صادر کننده ی نفتی)

SE11

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

12

نادری، رسول

قيمت گذاری گاز طبيعی در ايران با استفاده از مدل رمزی و روش تخمين رگرسيون فازی

SE12

1392

 

کليک کنيد 

 

 

 

13

باقرنژاد، محمود

برآورد ظرفيت سرمايه گذاری مستقيم خارجی در ايران

SE13

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

14

نوری، علی

تحليل سيستمی ( تعللی) اقتصاد سياسی نفت در شوک های گذشته

SE14

1392

 

کليک کنيد 

 

 

 

15

باقری کلهر، آناهيتا

ارايه مدل موجودی امانی در زنجيره تامين دو سطحی با امکان اشتراک گذاری کالا

SE15

1390

 

کليک کنيد

 

 

 

16

ده آبادی عسگری، محمدمهدی

بررسی کارايی نسبی مدلهای رگرسيون فازی در پيش بينی نرخ تورم ايران با استفاده از تحليل پوششی داده ها

SE16

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

17

رئيس زاده، محمدعلی

بررسی تاثير اصلاح يارانه ها بر ميزان مصرف گاز طبيعی در بخش خانگی و تجاری ايران با رويکرد پانل ديتا

SE17

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

18

عسگری، ايمان

بررسی اثر تکانه های نفتی بر انتقال تکنولوژی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهيافت خود توضيح برداری و داده های تابلويی

SE18

1391

 

کليک کنيد

 

 

 

19

پويان، آلاله

برآورد تابع تقاضای گار طبيعی در ايران (تحليل مقايسه ای بين استانی)

SE19

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

20

گودرزی، عليرضا

مقايسه تاثير صادرات بر اشتغال در کشورهای در حال توسعه و توسعه يافته با استفاده از داده های پنل

SE 20

1391

 

کليک کنيد

 

 

 

21

داودی، رضا

بررسی اثر نوسانات قيمت نفت بر شاخص های صنايع بازار سهام

SE21

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

22

م‍ص‍طف‍ی‌ پ‍ور، م‍ص‍طف‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ م‍س‍ک‍ن‌ م‍ه‍ر ب‍ر ب‍ازار م‍س‍ک‍ن‌ در اي‍ران‌

SE22

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

23

ب‍اق‍ری‌ ب‍س‍طام‍ی‌، م‍ه‍دی‌

ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اث‍ر ري‍س‍ک‌ ب‍ر ت‍وج‍ي‍ه‌ پ‍ذي‍ری‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ :م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍دل‍س‍ازی‌ ي‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ ري‍س‍ک‌ ب‍ا روش‌ م‍ون‍ت‌ ک‍ارل‍و و روش‌ ارزي‍اب‍ی‌ اخ‍ت‍ي‍ار واق‍ع‍ی‌( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ :ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ي‍م‍ی‌)

SE23

1391

 

کليک کنيد

 

 

 

24

ب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍طف‍ی‌، ح‍م‍زه‌

ب‍ررس‍ی‌ ي‍ک‌ راب‍طه‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ م‍ي‍ان‌ ق‍ي‍م‍ت‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ در ق‍رارداد ه‍ای‌ س‍ل‍ف‌ م‍وازی‌ و ق‍ي‍م‍ت‍ه‍ای‌ ن‍ق‍د ب‍رق‌ در ب‍ازار ب‍رق‌ اي‍ران‌

SE24

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

25

م‍طه‍ری‌، رض‍وان‌

ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍س‍ه‍ي‍لات‌ اع‍طاي‍ی‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ب‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اي‍ران‌

SE25

1391

 

کليک کنيد

 

 

 

26

مردوخی، مهری

ارائ‍ه‌ ي‍ک‌ م‍دل‌ اق‍ت‍ص‍اد س‍ن‍ج‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ک‍ار آف‍ري‍ن‍ی‌ در رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ :ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ داده‌ ه‍ای‌GEM

SE26

1391

 

کليک کنيد

 

 

 

27

ح‍ات‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌

ارزي‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ي‍دی‌ در ت‍ول‍ي‍د ب‍رق‌ ب‍رای‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ا ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ا ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ون‍ت‍ک‍ارل‍و در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

SE27

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

28

اردلان خواه، سحر

م‍دل‌ س‍ازی‌ رون‍د اس‍ت‍خ‍راج‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ پ‍اي‍ان‌ پ‍ذي‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ن‍ف‍ت‌ اي‍ران‌

SE28

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

29

کامران، ميثم

ن‍ق‍ش‌ راه‍ب‍ردی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌

SE29

1391

 

کليک کنيد

 

 

 

30

موسوی، زهرا

ب‍ررس‍ی‌ ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و ب‍ح‍ران‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ اي‍ران‌ ب‍ا روش‌ پ‍وي‍اي‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌

SE30

1388

 

کليک کنيد

 

 

 

31

رستم نيا، ناصر

پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ق‍ي‍م‍ت‌ م‍ت‍وس‍ط م‍وزون‌ ب‍ازار ب‍رق‌ اي‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - ف‍ازی‌

SE31

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

32

حاجی ابولی،‌سروش

ب‍ررس‍ی‌ م‍دل‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ در اي‍ران‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ان‌ ب‍ا ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌

SE32

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

33

مشايخی، مهدی

ارزي‍اب‍ی‌ رف‍اه‌، در ب‍ازار ت‍ج‍دي‍د س‍اخ‍ت‍ار ش‍ده‌ ی‌ ب‍رق‌ اي‍ران‌

SE33

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

34

شاکريان، مريم سادات

ب‍ررس‍ی‌ م‍ي‍زان‌ اث‍ر پ‍ذي‍ری‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ از ق‍ي‍م‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ و طلا

SE34

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

35

اوتادی، فاطمه

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ه‍ب‍ود ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ب‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ خ‍ارج‍ی‌

SE35

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

36

رشيدی، کژال

م‍دل‌ س‍ازی‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍ادده‍ی‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ پ‍وي‍ا در ب‍ازار ب‍رق‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ع‍ادل‌ ک‍ورن‍و

SE36

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

37

ملکی فر، نيلوفر

ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ري‍س‍ک‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ي‍م‍ه‌ و اول‍وي‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ي‍م‍ه‌ ای‌

SE37

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

38

قاسمی مقدم، نسرين

ب‍ررس‍ی‌ پ‍وش‍ش‌ ت‍ورم‌ از طري‍ق‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ در داراي‍ی‌ ه‍ا

SE38

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

39

فرسايی، آناهيتا

م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍ع‍ادل‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ در ح‍راج‌ پ‍رداخ‍ت‌ ب‍ر اس‍اس‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍اد و ح‍راج‌ ي‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ در ب‍ازار ب‍رق‌ ع‍م‍ده‌ ف‍روش‍ی‌

SE39

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

40

نايبی کبير، صفی اله

ب‍رآورد ت‍اب‍ع‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ ت‍ل‍ف‍ي‍ق‍ی‌

SE40

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

41

موسوی، ابراهيم

ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ی‌ اي‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ي‍ب‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ارک‍وف‌ ن‍اه‍م‍گ‍ن‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ي‍ره‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زی‌ آرم‍ان‍ی‌

SE41

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

42

موسوی، حسين

ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازی‌ ت‍ع‍ادل‌ ن‍ش‌ در ب‍ازار ب‍رق‌ ع‍م‍ده‌ ف‍روش‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ي‍ک‌ ( م‍ورد ک‍اوی‌ :ب‍ازار ب‍رق‌ اي‍ران‌)

SE42

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

43

محمديان،‌سهيلا

ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ش‍دت‌ ان‍رژی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ج‍زي‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ و م‍ت‍غ‍ي‍ره‍ای‌ ک‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در زي‍ر ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌

SE43

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

44

ميزبان، هديه سادات

م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‍ک‌ م‍دل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ و ي‍ک‌ م‍دل‌ ک‍لاس‍ي‍ک‌ ب‍ه‍ب‍ود ي‍اف‍ت‍ه‌ در پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ س‍ری‌ ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ م‍ال‍ی‌

SE44

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

45

عسکری حسينی، اکرم

ارائ‍ه‌ راه‌ ح‍ل‌ ج‍دي‍د ب‍رای‌ م‍س‍ال‍ه‌ دوره‌ گ‍رد چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌ دوره‌ ای‌ ب‍ا پ‍ن‍ج‍ره‌ زم‍ان‍ی‌ ف‍ازی‌

SE45

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

46

تواضعی، وحيد

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ال‍ي‍ات‌ ب‍ر ران‍دم‍ان‌ ن‍ق‍دي‍ن‍گ‍ی‌ و ش‍اخ‍ص‌ ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ و ف‍راب‍ورس‌

SE46

1392

 

کليک کنيد

 

 

 

47

فرج الهی، امينه

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر پ‍رداخ‍ت‌ ن‍ق‍دی‌ ي‍اران‍ه‌ ه‍ا ب‍ر ت‍ورم‌ در اق‍ت‍ص‍اد اي‍ران‌

SE47

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

48

رامشانی، محمد

طراح‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زی‌ زن‍ج‍ي‍ره‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ی‌ - چ‍ن‍د س‍طح‍ی‌

SE48

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

49

امينی، مجيد

م‍دل‌ س‍ازی‌ ت‍ع‍ادل‌ ن‍ش‌ ي‍ک‌ ح‍راج‌ چ‍ن‍د س‍اع‍ت‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ان‍ب‍وه‌ ذرات‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ :ب‍ازار ب‍رق‌ اي‍ران‌)

SE49

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

50

هوشمند، محمدجواد

ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زی‌ راه‍ب‍ردی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ پ‍اي‍دار در م‍ن‍طق‍ه‌ زاگ‍رس‌ م‍رک‍زی‌ ب‍ا م‍دل‌SWOT

SE50

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

51

هوشی، مجيد

ارزي‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ي‍م‍ه‌ در ح‍وزه‌ ه‍ای‌ ب‍ي‍م‍ه‌ گ‍ری‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ ( ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از FAHP وBSC)

SE51

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

52

خليل مقدم، شادی

م‍دل‌ س‍ازی‌ ت‍وزي‍ع‌ ب‍ار ه‍م‍زم‍ان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و زي‍س‍ت‌ م‍ح‍ي‍طی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ - م‍ح‍دودي‍ت‌

SE52

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

53

محمدی شهرودی، محمد

م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ي‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ آب‌ ب‍رای‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ع‍م‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌ در اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ روی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ب‍رن‍ج‌ و م‍رک‍ب‍ات‌)

SE53

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

54

نصری، ليلا

ارزي‍اب‍ی‌ ف‍راي‍ن‍د خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ در اي‍ران‌ در راس‍ت‍ای‌ س‍ي‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‌ اص‍ل‌ ۴۴ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ( اه‍داف‌۴ ، ۵ ، ۷ س‍ي‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‌)

SE54

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

55

زندی عبداله

ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زی‌ س‍ن‍اري‍و اس‍ت‍وار در ت‍وس‍ع‍ه‌ ظرف‍ي‍ت‌ س‍ي‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍دم‌ ق‍طع‍ي‍ت‌ ت‍ق‍اض‍ا

SE55

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

56

چ‍ق‍اي‍ی‌، آرزو

اع‍ت‍ب‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ م‍ش‍ت‍ري‍ان‌ ح‍ق‍ي‍ق‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ رگ‍رس‍ي‍ون‌ ل‍ج‍س‍ت‍ي‍ک‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌

SE56

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

57

جلادتی، عاطفه

بررسی تاثير نوسانات قيمت نفت بر ميزان توليد بخش صنعت و معدن در ايران

SE57

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

58

قضاتی، مائده

بررسی عوامل موثر بر نوآوری با تاکيد بر رابطه متقابل آن با رشد اقتصادی

SE58

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

59

قريش، نوروز

تاثير هدفمندی يارانه ها بر مصرف برق استان های منتخب در ايران ( رهيافت داده های تابلويی پويا )

SE59

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

60

کريمی خراسانی، بی نظير

بررسی تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی کشورهای پيشرفته با کشورهای نفتی حوزه خليج فارس

SE60

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

61

نوارچی، ايمان

ارزيابی عملکرد واحد توسعه محصول شرکت کاله با استفاده از روش کارت امتيازی متوازن

SE61

1394

 

کليک کنيد

 

 

 

62

محمدی، مريم

آثار هدفمندی يارانه ها بر قيمت بخش های مختلف اقتصاد (رهيافت داده - ستانده)

SE62

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

63

قاسم پور، مهدی

حل مسئله زمانبندی پروژه با محدوديت منابع به وسيله الگوريتم بهينه سازی جامعه نامنظم

SE63

1391

 

کليک کنيد

 

 

 

64

کرمی، صديقه

تاثير نرخ بهره بر بازده سهام صنايع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: بر مبنای روش موجک

SE64

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

65

ديانت، فاطمه

پويايی طرح تحول جامع سلامت

SE65

1394

 

کليک کنيد

 

 

 

66

زارعی، زليخا

بررسی اثر تحريم بانکی و بانک مرکزی بر پيش بينی قيمت سهام  بانک های مشمول تحريم

( مقايسه دو روش ARIMA و شبکه عصبی)

SE66

1393

 

کليک کنيد

 

 

 

67

ملکايی آشتيانی، فاطمه

برآورد تابع تقاضای حمل و نقل هوايی بار در پروازهای داخلی شرکت پست جمهوری اسلامی ايران

SE67

1394

 

کليک کنيد