نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاران

رديف

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

1

دکتر ابراهيمی

سرپرست دانشکده، عضو هيأت علمی

77622705

2

 دکتر خاکستري 

معاون آموزشی دانشکده، عضو هيأت علمی

77622707

4

آقای مفتاح حسينی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

77622705

5

خانم ملکي 

کارشناس مسئول 

77527464

6

خانم افشاری

کارشناس  اقتصاد اسلامی- بانکداری اسلامی 

77622706

7

خانم سعادت

کارشناس  مهندسی سيستمهای اقتصادی و اجتماعی گرايش( انرژی ،حمل نقل، برنامه ريزی اقتصادی، تحقيق در عمليات)

77527464

8

آقای صادقی

کارشناس  اقتصاد حمل و نقل- اقتصاد انرژی - مسئول پورتال دانشکده

77622706

9

آقای نوری

کارشناس امور پژوهشی  

10

خانم ميرزايی

کارشناس گروه اقتصاد امور عمومی

77515357

11

خانم نجفی

کارشناس گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی - اقتصاد انرژی و منابع

77515357

12

آقای ضياء پيردهی

مسئول دفتراتاق اساتيد 

77622708 

13

خانم تاجیک

مسئول کتابخانه دانشکده

77515358