نگاهی به واسطه گری مالی مبتنی بر ارزش در finance و حساب سرمایه گذاری مشترک در ریسک