نشست تخصصى اقتصاد رفتارى به همراه مراسم تقدير از دانشجويان برتر آموزشى وپژوهشى و جلسه پرسش و پاسخ