نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی رشته اقتصاد اسلامی

مشخصات رشته اقتصاد اسلامی

معرفی و جدول دروس اقتصاد اسلامی

 

مقدمه و اهميت دوره:

از جمله اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ايران، نيل به تحقق و شکل گيری اقتصا کشور مبتنی بر مولفه های اسلامی است. يکی از ضروريات حصول به اين هدف عمده و اساسی، تدوين تئوری های اقتصادی و سياست ها با توجه به اهداف اقتصا اسلامی می باشد. تئوری های مورد بحث بايد ضمن انجام آموزش و پژوهش منسجم در سطوح عالی، تفکر اقتصادی لازم برای کارگزاران اقتصادی کشور، مبتنی بر مبانی اسلامی را فراهم آورند.

اهداف و برنامه:

اين برنامه دو هدف مشخص زير را دنبال می نمايد.

الف- انجام پژوهش و ايجاد زمينه لازم در پايه ريزی و گسترش تئوری های اقتصا داسلامی و برنامه ريزی متناسب با الگوی اقتصادی اسلام، بنحوی که بتواند مسيرهای اصلی حرکت اقتصادی را به سوی اسلا می شدن طراحی نمايد.

ب- تربيت کارشناسانی که بتوانند ضمن استفاده آگاهانه و مفيد از دستاوردهای علوم اقتصادی فعاليت اجرايی خود را بر دستاوردهای تفکر اقتصادی اسلام قرار دهند. دانشجويان اين دوره پس از خاتمه تحصيل می توانند مسئوليتهای سياستگذاری اقتصادی و اجتماعی را بر عهده گرفته و با بکارگيری ابزارهای مکناسب برای اجرايی کردن اقتصاد اسلامی آنها فعاليت نمايند.

طول دوره و شکل نظام:

نظام آموزشی و طول دوره آن مطابق با آيين نامه و مصوبات شورای برنامه ريزی است . دروس اين دوره آميزه ای از تئوری و عمل است و با تکيه بر تجربيات وسيع مربوط ب تحولات فکری اقتصاد اسلامی تدريس خواهد شد.

نقش و توانايی فارغ التحصيلان:

فارغ التحصيلان اين دوره قادر به انجام فعاليتهای زير خواهند بود.

- انجام مشاوره و پذيرش مسئوليت در زمينه های سياست گذاری و برنامه ريزی اقتصاد اسلامی

- تدريس موضوعات اقتصاد اسلامی در موسسات آموزش عالی


 

 

جدول دروس دوره کارشناسي­ ارشد رشته اقتصاد اسلامی

 الف- دروس اصلی:

رديف

نام درس

تعداد واحد

1

نظريه اسلامی اقتصاد خرد ميانه

3

2

نظريه اسلامی اقتصاد کلان ميانه

3

3

تحليل تطبيقی انديشه های اقتصادی متفکرين مسلمان

2

4

روش شناسی اقتصاد اسلامی

2

5

نظام پولی ومالی اسلامی

2

6

اقتصاد سنجی ميانه

3

7

اقتصاد ايران ونظريه اقتصاد اسلامی

3

 

جمع

18

 

 ب- دروس اختياری:

رديف

نام درس

تعداد واحد

1

توسعه وبرنامه ريزی اقتصادی با مبانی اسلامی

3

2

بانکداری اسلامی بين الملل

3

3

نظام های اقتصادی در تمدن اسلامی

3

4

تجربه اقتصاد اسلامی درعصر حاضر

3

5

سميناراقتصاد اسلامی

3

6

اقتصادسنجی کاربردی

3

7

اقتصاد سنجی پيشرفته

3

8

مديريت مالی اسلامی پيشرفته

3

9

تجارت الکترونيکی

3

10

برنامه ريزی رياضی پيشرفته

3

11

نقد نظريه های اقتصاد سنتی

2

12

نظام بانک داری اسلامی

2

* توضيح: تعداد دروس اختياری که توسط هر دانشجو گذرانده مي­شود، 9 واحد است.

 

ج- پايان­نامه

 

 

نام درس

واحد

پايان نامه

6

 

 

** توضيح: 18 واحد درس اصلی، 9 واحد اختياری، 6 واحد پايان­نامه و جمعاً 33 واحد مي­باشد.