نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مطالب اقتصاد نظری

مشخصات اقتصاد نظری

 

جدول دروس اقتصاد نظری

 

با انتخاب هر درس در صورت امکان سر فصل مطالب آموزشی آن در اختيار شما قرار ميگيرد.

دروس عمومی و معارف

رديف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

16050

انديشه اسلامی (1)

2

 

2

16051

انديشه اسلامی (2) {گروه الف

2

16050

3

16052

انسان در اسلام {گروه الف}

2

 

4

16053

حقوق اجتماعی و سياسی در اسلام{گروه الف}

2

 

5

16054

فلسفه اخلاق (با تکيه بر مباحث ){گروه ب}

2

 

6

16055

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهيم){گروه ب}

2

 

7

16056

آيين زندگی ( اخلاق کاربردی ) {گروه ب}

2

 

8

16057

عرفان عملی اسلام {گروه ب}

2

 

9

16058

انقلاب اسلامی ايران {گروه ج}

2

 

10

16059

آشنائی با قانون اساسی جمهوری {گروه ج}

2

 

11

16060

انديشه سياسی امام خمينی (ره){گروه ج}

2

 

12

16061

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی {گروه د}

2

 

13

16062

تاريخ تحليلی صدر اسلام {گروه د}

2

 

14

16062

تاريخ امامت{گروه د}

2

 

15

16064

تفسير موضوعی قرآن {گروه ﮬ}

2

 

16

16065

تفسير موضوعی نهج البلاغه {گروه ﮬ}

2

 

17

16028

فارسی عمومی

3

 

18

16029

زبان خارجی عمومی

3

16033

19

16021

تربيت بدنی(1)

1

 

20

16022

تربيت بدنی(2)

1

16021

جمــــع

20

 

دانشجويان عزيز از دروس معارف اسلامی از هر گروه(که با حروف مشخص گرديده اند) تنها يک درس را بايد بگذرانند.

دروس پایه و اصلی

رديف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

10201

زبان تخصصی اقتصاد (1)

2

16029

2

18003

اصول سازمان و مديريت

3

 

3

16032

حقوق تجارت

3

 

4

16020

مبانی جامعه شناسی

3

 

5

10205

رياضيات(1)

4

 

6

10206

رياضيات (2)

4

10205

7

10207

آمار (1)

4

10205

8

10208

آمار (2)

4

10206-10207

9

18001

روش تحقيق

3

10208

10

10339

پول و بانکداری

3

10216

11

14059

اصول حسابداری (1)

3

 

12

14060

اصول حسابداری (2)

3

14059

13

10213

اقتصادخرد(1)

4

 

14

10214

اقتصاد خرد (2)

4

10213

15

10215

اقتصاد کلان (1)

4

10213

16

10216

اقتصاد کلان (2)

4

10215

17

10218

مبانی فقهی اقتصاد اسلام

3

10214-10216

18

10219

اقتصاد بخش عمومی (1)

3

10214-10216

19

10220

نظام اقتصادی صدر اسلام

2

10214-10216

20

10221

نظام های اقتصادی

3

10220

21

10340

تجارت بين الملل

3

10214-10216

22

10223

ماليه بين الملل

3

10340

23

10224

اقتصاد توسعه

3

10214-10216

24

10225

اقتصاد ايران

3

10224

جمـــع

78

 

دروس تخصصی اجباری

رديف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

10301

اقتصاد کشاورزی

3

10214

2

10302

اقتصاد مديريت

3

10214-10208

3

10303

اقتصاد بخش عمومی(2)

3

10219

4

10304

اقتصاد رياضی

3

10214-10216-10208

5

10305

اقتصاد سنجی

4

10214-10216-1028

6

10306

تاريخ عقايد اقتصادی

3

10214-10216

7

10307

ارزيابی طر ح های اقتصادی

3

10214-10216

8

10308

برنامه ريزی اقتصادی

3

10224

9

10309

اقتصاد منابع

3

10214

جمــــع

28

 

 

دروس تخصصی اختیاری

رديف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

10310

اقتصاد نفت و نيرو

3

10309

2

10311

آشنايی با نرم افزار های اقتصادی

3

10205

3

18019

بودجه

3

10219

4

10313

اقتصاد شهری

2

10214-10216

5

18019 

بودجه

3

10219

6

10314

اقتصاد منطقه ای

2

10214-10216

7

17016

پژوهش عملياتی

3

10208

8

10316

حسابداری شرکت ها

3

14060

9

10317

اقتصاد کار و نيروی انسانی

3

10214

10

10318

اقتصاد رفاه

3

10214

11

10319

اقتصاد تعاون

2

10224

12

10320

اقتصاد کشور های با برنامه ريزی متمرکز

2

10221

13

10321

مسائل اقتصادی کشورهای جهان سوم

3

10224

14

10322

حسابداری ملی

2

10216

15

10323

احتمال و استنباط آماری

3

10208

16

10324

رياضيات (3)

3

10206

17

15006

مديريت مالی

3

14060

18

10326

اقتصاد صنعتی

3

10214-10216

19

10327

اقتصاد حمل ونقل (1)

3

10214

20

12003

اصول بيمه

3

10205

21

10621

بانکداری اسلامی

2

10339

22

10335

جمعيت شناسی عمومی

3

10208

23

10331

اقتصاد سنجی کاربردی

3

10331

24

10332

موضوعات انتخابی در اقتصاد(1)

3

10214-10216

25

10333

موضوعات انتخابی در اقتصاد (2)

3

10214-10216

26

10334

موضوعات انتخابی در اقتصاد (3)

3

10214-10216

27

10336

زبان تخصصی اقتصاد (2)

3

10201

28

18015

جغرافيای اقتصادی

2

 

جمــــع

9

 

دروس پیش دانشگاهی

رديف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

16033

زبان پيش دانشگاهی *

4

 

2

17002

رياضيات پيش دانشگاهی *

4

 

3

16042

جمعيت وتنظيم خانواده

2

 

4

10101

کليات علم اقتصاد

4

 

جمــــع

14

 

*در صورتيکه نسبت پاسخهای درست دروس زبان و رياضی در آزمون سراسری بالاتر از حد نصاب های زير باشد، دانشجو ميتواند از گذراندن دو عنوان درسی فوق (جمعا" هشت واحد) معاف گردد.

زبان انگليسی50% و بالاتر

رياضیگروه آزمايشی علوم انسانی 65% و بالاتر، گروه آزمايشی علوم تجربي50% و بالاتر و گروه رياضی 40% و بالاتر

جدول ترميک رشته اقتصاد نظری (کليک کنيد)