نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مطالب اقتصاد صنعتی

مشخصات اقتصاد صنعتی

مشخصات دروس اقتصاد صنعتی

 

با انتخاب هر درس در صورت امکان رئوس مطالب آموزشی آن درس در اختيار شما قرار ميگيرد.

دروس عمومی و معارف

رديف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

16050

انديشه اسلامی (1)

2

 

2

16051

انديشه اسلامی (2) {گروه الف

2

16050

3

16052

انسان در اسلام {گروه الف}

2

 

4

16053

حقوق اجتماعی و سياسی در اسلام{گروه الف}

2

 

5

16054

فلسفه اخلاق (با تکيه بر مباحث ){گروه ب}

2

 

6

16055

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهيم){گروه ب}

2

 

7

16056

آيين زندگی ( اخلاق کاربردی ) {گروه ب}

2

 

8

16057

عرفان عملی اسلام {گروه ب}

2

 

9

16058

انقلاب اسلامی ايران {گروه ج}

2

 

10

16059

آشنائی با قانون اساسی جمهوری {گروه ج}

2

 

11

16060

انديشه سياسی امام خمينی (ره){گروه ج}

2

 

12

16061

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی {گروه د}

2

 

13

16062

تاريخ تحليلی صدر اسلام {گروه د}

2

 

14

16063

تاريخ امامت{گروه د}

2

 

15

16064

تفسير موضوعی قرآن {گروه ھ}

2

 

16

16065

تفسير موضوعی نهج البلاغه {گروه ھ}

2

 

17

16028

فارسی عمومی

3

 

18

16029

زبان خارجی عمومی

3

16033

19

16021

تربيت بدنی(1)

1

 

20

16022

تربيت بدنی(2)

1

16021

جمــــع

20

 

دانشجويان عزيز از دروس معارف اسلامی از هر گروه(که با حروف مشخص گرديده اند) تنها يک درس را بايد بگذرانند.

دروس اصلی و پایه

رديف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

10201

زبان تخصصی اقتصاد (1)

2

16029

2

18003

اصول سازمان و مديريت

3

 

3

16032

حقوق تجارت

3

 

4

16020

مبانی جامعه شناسی

3

 

5

10205

رياضيات(1)

4

 

6

10206

رياضيات (2)

4

10205

7

10207

آمار (1)

4

10205

8

10208

آمار (2)

4

10206-10207

9

18001

روش تحقيق

3

10208

10

10339

پول و بانکداری

3

10216

11

14059

اصول حسابداری (1)

3

 

12

14060

اصول حسابداری (2)

3

14059

13

10213

اقتصادخرد(1)

4

 

14

10214

اقتصاد خرد (2)

4

10213

15

10215

اقتصاد کلان (1)

4

10213

16

10216

اقتصاد کلان (2)

4

10215

17

10218

مبانی فقهی اقتصاد اسلام

3

10214-10216

18

10219

اقتصاد بخش عمومی (1)

3

10214-10216

19

10220

نظام اقتصادی صدر اسلام

2

10214-10216

20

10221

نظام های اقتصادی

3

10220

21

10340

تجارت بين الملل

3

10214-10216

22

10223

ماليه بين الملل

3

10340

23

10224

اقتصاد توسعه

3

10214-10216

24

10225

اقتصاد ايران

3

10224

جمـــع

78

 

دروس تخصصی اجباری

رديف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

17016

پژوهش عملياتی

3

10208

2

10326

اقتصاد صنعتی

3

10214-10216

3

10316

حسابداری شرکت ها

3

14060

4

10309

اقتصاد منابع

3

10214

5

15003

حسابداری صنعتی(1)

3

10316

6

18006

مديريت توليد

3

10214-10208

7

10307

ارزيابی طر ح های اقتصادی

3

10214-10216

8

10305

اقتصاد سنجی

4

10214-10216-10208

9

10631

حقوق کار و روابط صنعتی

3

16031-18003-10326

جمــــع

28

 

دروس تخصصی اختیاری

رديف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

10310

اقتصاد نفت و نيرو

3

10309

2

10311

آشنايی با برنامه نويسی و بسته های کامپيوتری

3

10205

3

10314

اقتصاد منطقه ای

2

10214-10216

2

10317

اقتصاد کار و نيروی انسانی

3

10214

5

10622

اقتصاد بخش عمومی 2

3

10219

6

15006

مديريت مالی(1)

3

14060

7

12003

اصول بيمه

3

10205

8

10621

بانکداری اسلامی

2

10339

9

10302

اقتصاد مديريت

3

10208-10214

10

10632

ساختار بازار و کارکردآن

3

10214-10326

11

10633

اصول مديريت ريسک

3

12003

12

10634

سازمان و مديريت صنعتی

3

10326

13

10635

جامعه شناسی ايران

2

16020

جمــــع

9

 

دروس پیش دانشگاهی

رديف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

16033

زبان پيش دانشگاهی *

4

 

2

17002

رياضيات پيش دانشگاهی *

4

 

3

16042

جمعيت وتنظيم خانواده

2

 

4

10101

کليات علم اقتصاد

4

 

جمــــع

14

 

*در صورتيکه نسبت پاسخهای درست دروس زبان و رياضی در آزمون سراسری بالاتر از حد نصاب های زير باشد، دانشجو ميتواند از گذراندن دو عنوان درسی فوق (جمعا" هشت واحد) معاف گردد.

زبان انگليسی50% و بالاتر

رياضیگروه آزمايشی علوم انسانی 65% و بالاتر، گروه آزمايشی علوم تجربی 50% و بالاتر و گروه رياضی 40% و بالاتر

*

*جدول ترميک رشته اقتصاد صنعتی (کليک  کنيد)