نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مطالب اقتصاد حمل و نقل

مشخصات رشته حمل و نقل

جدول دروس کارشناسی اقتصاد گرايش حمل ونقل

 

با انتخاب هر درس در صورت امکان رئوس مطالب آموزشی در اختيار شما قرار ميگيرد.

دروس عمــــومی

رديف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز 

1

16050

انديشه اسلامی (1)

2

 

2

16051

انديشه اسلامی (2) {گروه الف

2

16050

3

16052

انسان در اسلام {گروه الف}

2

 

4

16053

حقوق اجتماعی و سياسی در اسلام{گروه الف}

2

 

5

16054

فلسفه اخلاق (با تکيه بر مباحث ){گروه ب}

2

 

6

16055

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهيم){گروه ب}

2

 

7

16056

آيين زندگی ( اخلاق کاربردی ) {گروه ب}

2

 

8

16057

عرفان عملی اسلام {گروه ب}

2

 

9

16058

انقلاب اسلامی ايران {گروه ج}

2

 

10

16059

آشنائی با قانون اساسی جمهوری {گروه ج}

2

 

11

16060

انديشه سياسی امام خمينی (ره){گروه ج}

2

 

12

16061

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی {گروه د}

2

 

13

16062

تاريخ تحليلی صدر اسلام {گروه د}

2

 

14

16063

تاريخ امامت{گروه د}

2

 

15

16064

تفسير موضوعی قرآن {گروه ھ}

2

 

16

16065

تفسير موضوعی نهج البلاغه {گروه ھ}

2

 

17

16028

فارسی عمومی

3

 

18

16029

زبان خارجی عمومی

3

16033

19

16021

تربيت بدنی(1)

1

 

20

16022

تربيت بدنی(2)

1

16021

جمــــع

20

 

 

دانشجويان عزيز از دروس معارف اسلامی از هر گروه(که با حروف مشخص گرديده اند) تنها يک درس را بايد بگذرانند.

دروس پايه

رديف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

10201

زبان تخصصی اقتصاد (1)

2

16029

2

18003

اصول سازمان و مديريت

3

 

3

16032

حقوق تجارت

3

 

4

16020

مبانی جامعه شناسی

3

 

5

10205

رياضيات(1)

4

 

6

10206

رياضيات (2)

4

10205

7

10207

آمار (1)

4

10205

8

10208

آمار (2)

4

10206-10207

9

18001

روش تحقيق

3

10208

10

10339

پول و بانکداری

3

10216

11

14059

اصول حسابداری (1)

3

 

12

14060

اصول حسابداری (2)

3

14059

13

10213

اقتصادخرد(1)

4

 

14

10214

اقتصاد خرد (2)

4

10213

15

10215

اقتصاد کلان (1)

4

10213

16

10216

اقتصاد کلان (2)

4

10215

17

10218

مبانی فقهی اقتصاد اسلام

3

10214-10216

18

10219

اقتصاد بخش عمومی (1)

3

10214-10216

19

10220

نظام اقتصادی صدر اسلام

2

10214-10216

20

10221

نظام های اقتصادی

3

10220

21

10340

تجارت بين الملل

3

10214-10216

22

10223

ماليه بين الملل

3

10340

23

10224

اقتصاد توسعه

3

10214-10216

24

10225

اقتصاد ايران

3

10224

جمـــع

78

 

دروس تخصصی اختياری

رديف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

10611

حقوق حمل و نقل

3

16031

2

10311

آشنايی با برنامه نويسی و بسته های کامپيوتری

3

10205

3

10613

اصول بازاريابی

3

10214

4

10316

حسابداری شرکت ها

3

14060

5

15003

حسابداری صنعتی(1)

3

10316

6

10616

تحقيقات بازاريابی

3

10613

7

10617

اقتصاد حمل و نقل (2)

3

10604

8

10609

سازمان های اقتصادی و بازرگانی بين المللی

3

10223

9

10620

اقتصاد رياضی

3

10214-10216-10206

10

10621

بانکداری اسلامی

2

10339

11

10602

اقتصاد بخش عمومی (2)

3

10219

12

15006

مديريت مالی(1)

3

14060

13

10321

زبان تخصصی اقتصاد (2)

2

10201

جمــــع

9

 

دروس پيش دانشگاهی

رديف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

16033

زبان پيش دانشگاهی *

4

 

2

17002

رياضيات پيش دانشگاهی *

4

 

3

16042

جمعيت وتنظيم خانواده

2

 

4

10101

کليات علم اقتصاد

4

 

جمــــع

14

 

*در صورتيکه نسبت پاسخهای درست دروس زبان و رياضی در آزمون سراسريبالاتر از حد نصاب های زير باشد، دانشجو ميتواند از گذراندن دو عنوان درسی فوق (جمعا" هشت واحد) معاف گردد.

زبان انگليسی50% و بالاتر

رياضیگروه آزمايشی علوم انسانی 65% و بالاتر، گروه آزمايشی علوم تجربی 50% و بالاتر و گروه رياضی 40% و بالاتر

*

*جدول ترميک رشته اقتصاد حمل و نقل (کليک کنيد)

.

.جهت شناختی جامع تر از رشته اقتصاد حمل ونقل کليک نماييد. فايل Pdf