قابل توجه دانشجویان پردیس مشغول به تحصیل در دانشکده اقتصاد

به اطلاع دانشجویان پردیس مشغول به تحصیل در دانشکده اقتصاد می رساند جهت کنترل نهایی واحدهای انتخابی خود در ترم جاری ، برنامه هفتگی خود را در سامانه آموزشی گلستان تطبیق دهند.