سامانه های مفید ارتباط با صنعت

به اطلاع کلیه اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند اطلاعات سامانه های ذیل در سایت دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به آدرس Industry.msrt.ir جهت بهره برداری از اطلاعات این سامانه ها موجود می باشد:

1- اولویت های طرح های پسا دکتری صنعتی

2- اولویت های فرصتهای مطالعاتی صنعتی

3- سامانه جایابی کارآموزی دانشجویان

4- سامانه کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی.