تمدید مهلت ارزشیابی اساتید

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند مهلت ارزشیابی اساتید ترم جاری تا تاریخ 10/18 تمدید گردید.لذا دانشجویانی که هنوز موفق به ارزشیابی نشده اند در مهلت مقرر اقدام نمایند.لازم به یادآوری می باشد که ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان الزامی می باشد و در صورت عدم انجام ارزشیابی دانشجو در مراحل بعدی قادر به ورود به سیستم گلستان نخواهد بود.