برگزاری جشنواره انتخاب دانشجوی برتر پژوهشی

قابل توجه دانشجویان فعال در عرصه های پژوهشی

در صورت تمایل برای شرکت در جشنواره انتخاب دانشجوی برتر پزوهشی با توجه به معیارهای اعلام شده زیر ، لطفا در اسرع وقت به امور پژوهشی دانشکده مراجعه فرمایید. مزید اطلاع دانش آموختگان اخیر دانشکده نیز می توانند در این جشنواره شرکت نمایند.

 

· معیارهای انتخاب دانشجوی برتر پژوهشی(  معیار ارزیابی 5 سال گذشته)

 

1. مقالات علمی –پژوهشی( ISI  ، SCOPUS، (ISC    .......................................................  حداقل 15 امتیاز

2. مقالات کنفرانس (به شرط شرکت در کنفرانس)   .......................................................  حداکثر 5 امتیاز

3. مشارکت در طرح تحقیقاتی (با تأیید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه) ...................... حداکثر 10 امتیاز

4. ثبت پتنت داخلی     .....................................................................................................   5 امتیاز

5. ثبت پتنت خارجی     .....................................................................................................   15امتیاز

6. طرح صنعتی ................................................................................................................... 2 امتیاز

7.کتاب( ترجمه و تألیف)  .....................................................................................  حداکثر 10 امتیاز

 

 

· حداقل حد نصاب لازم ازموارد فوق کسب 35 امتیاز است.

 

 

                                                                                                   معاونت پژوهشی دانشکده