آئین نامه های مربوط به هیات علمی

جهت دریافت آئین نامه ها بروی لینک مربوطه کلیک نمایید.

اطلاعیه پژوهشی: 

موضوع: شرايط تمديد قرارداد اعضاي هيئت علمي مصوبه هيأت رئيسه مورخ 1395/2/26

احتراماً بند 8 از صورتجلسه هيأت رئيسه دانشگاه مورخ 1395/2/26 براي اطلاع اعضاي هيأت علمي پيماني به شرح ذيل ايفاد مي شود.

 براي تمديد قرارداد ساليانه اعضاي هيأت علمي پيماني، داشتن يك مقاله علمي- پژوهشي يا ISI داراي ضريب تأثير يا يك طرح تحقيقاتي برون دانشگاهي با مبلغ بيش از صد ميليون ريال كه قرارداد آن از طريق معاونت پژوهشي منعقد شده باشد، الزامي است.

تبصره: درپايان سال چهارم براي تمديد قرارداد حتماً بايستي يك طرح پژوهشي برون دانشگاهي با شرايط ماده 1 خاتمه يافته داشته باشند. ( اين تبصره در مورد كساني است كه از سال 94 به بعد استخدام شده اند). "