انتخاب جناب آقای دکتر مهدی قائمی اصل به عنوان مشاور امور بین الملل دانشکده

ریاست محترم دانشگاه طی حکمی جناب آقای دکتر مهدی قائمی اصل را به عنوان مشاور امور بین الملل دانشکده منصوب کردند. از خداوند منان توفیقات روزافزون در جهت ارتقای سطح همکاریهای علمی بین المللی دانشکده را خواهانیم.