امتحان عملی درس اقتصاد سنجی پیش

به اطلاع دانشجویانی که درس اقتصادسنجی پیش با جناب آقای دکتر ممی پور دارند می رساند برنامه زمان بندی امتحان عملی  به قرار زیر می باشد:

رشته اقتصاد انرژی ساعت 10 - 8

مهندسی سیستم ها ساعت  12 - 10