امتحان عملی درس اقتصادسنجی

به اطلاع دانشجویانی که درس اقتصادسنجی پیشرفته و اقتصادسنجی پیش با جناب آقای دکتر ممی پور دارند می رساند امتحان عملی دروس مذکور ، فردا دوشنبه مورخ 96/04/12 از ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد. از دانشجویان خواهشمند است طبق برنامه در امتحان حضور داشته باشند.