نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه جلسه دفاع

 

جلسـه دفـاع از پایان نامه

موضوع  : "بررسی نقش نظام بانکی در تامین مالی بخش کشاورزی و صنعت و معدن با تاکید بر اقتصاد مقاومتی"

 

      استاد راهنما :  دکتر قائمی اصل                               دانشجو : امید روزبهانی

     استاد مشاور  :  دکتر شقاقی                                    رشته تحصیلی : بانکداری اسلامی

     استاد داور     :  دکتر ممی پور                             زمان : 11/11/95           ساعت 9

 

 

جلسـه دفـاع از پایان نامه

موضوع  : "تاثیر نااطمینانی تورم و نرخ ارز بر کارایی بانکهای ایران "

 

      استاد راهنما :  دکتر حسین امیری                                 دانشجو : شیما فارغی علمداری

     استاد مشاور  :  دکتر محمد نصراصفهانی                        رشته تحصیلی : اقتصاد اسلامی

     استاد داور     :  دکتر قائمی                                 زمان : 11/11/95           ساعت 8

 

 

جلسـه دفـاع از پایان نامه

موضوع  : "بررسی عوامل موثر بر نقدینگی بانکی در سیستم بانکداری بدون ربا با تاکید بر حجم سپرده پذیری در بازار بین بانکی طی سالهای 85 تا 94"

 

      استاد راهنما :  دکتر مهدی قائمی اصل                               دانشجو : افشین مویدی زاده

     استاد مشاور  :  دکتر طوسی                                           رشته تحصیلی : بانکداری اسلامی

     استاد داور     :  جناب آقای دکتر ممی پور                     زمان : 11/11/95           ساعت 14

 

جلسـه دفـاع از پایان نامه

موضوع  : "ارزیابی بخش تجارت خارجی اقتصاد مقاومتی در دوره برنامه پنجم توسعه"

 

      استاد راهنما :  دکتر معصومی نیا                               دانشجو : مهناز امینی داران

     استاد مشاور  :  دکتر شقاقی                                     رشته تحصیلی : اقتصاداسلامی

     استاد داور     :  جناب آقای دکتر قائمی                     زمان : 11/11/95