اطلاعیه تمدید سنوات

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که تا پایان شهریورماه سال جاری موفق به فارغ التحصیل شدن نمی باشند و از طرفی سنوات مجاز تحصیلی آنها اتمام شده است می بایست تا قبل از شروع انتخاب واحد نیمسال بعد (96/06/04) نسبت به درخواست تمدید سنوات اقدام نمایند. لذا خواهشمند است در اسرع وقت به کارشناس مربوطه خود مراجعه نمایند.