ارزشیابی و ثبت نام مقدماتی

نظر به اینکه انتخاب واحد اصلی منوط به ثبت نام مقدماتی و ارزشیابی نیمسال جاری می باشد از کلیه دانشجویان محترم خواهشمند است که تا تاریخ 1396/02/27 نسبت به این امر اقدام نمایند . همچنین لازم به ذکر است از آنجاییکه ثبت نام با تاخیر مشمول پرداخت جریمه می باشد ، اقدام به ثبت نام مقدماتی و ارزشیابی امری ضروری خواهد بود. آموزش در قبال عدم توجه دانشجویان نسبت به این امر هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.

همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیاز به ثبت نام مقدماتی نخواهند داشت و فقط اقدام به ارزشیابی نیمسال جاری نمایند.

                                                                                                                       با تشکر . آموزش دانشکده