کارکنان کارکنان

رديف

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

1

دکتر ابراهيمی

سرپرست دانشکده، عضو هيأت علمی

77622705

2

 دکتر خاکستري 

معاون آموزشی دانشکده، عضو هيأت علمی

77622707

4

آقای مفتاح حسينی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

77622705

5

خانم ملکي 

کارشناس مسئول 

77527464

6

خانم افشاری

 

کارشناس  اقتصاد اسلامی- بانکداری اسلامی 

77622706

7

خانم سعادت

کارشناس  مهندسی سيستمهای اقتصادی و اجتماعی گرايش( انرژی ،حمل نقل، برنامه ريزی اقتصادی، تحقيق در عمليات)

77527464

8

آقای صادقی

کارشناس  اقتصاد حمل و نقل- اقتصاد انرژی - مسئول پورتال دانشکده

77622706

10

خانم ميرزايی

کارشناس گروه اقتصاد (اقتصاد کارشناسي ، مهندسی سيستمها )

77515357

11

خانم نجفی

کارشناس گروه (اقتصاد و بانکداری اسلامی - اقتصاد انرژی)

77515357

12

آقای ضياء پيردهی

مسئول دفتر  اتاق اساتيد 

77622708