لیست پایان نامه های دفاع شده لیست پایان نامه های دفاع شده

نام خانوادگي و نام

عنوان

تاريخ دفاع

استاد راهنما

چرم گر مصطفي

بررسي سرريز نوسانات بين بازارهاي طلا ، ارز وسهام درمقياس هاي زماني مختلف با استفاده از تبديل موجك و مدل دايبولد وييلماز

1396.06.27

سياب ممي پور

نوري منيره

بررسي اثر تغيير قيمت نفت بر متغيرهاي كلان اقتصادي در كشورهاي منتخب صادركننده و واردكننده نفت

1396.02.31

علي ناظمي

مظفري محي الدين

بررسي رابطه بين سياست پولي بانك مركزي ايران و شوك هاي نفتي

1396.03.30

احمد عاملي

انصاري ابوذر

انتخاب بهينه ميانگين متحرك پويا در بازار آتي هاي نفت خام ، با رويكرد الگوريتم ژنتيك

1396.06.29

علي ناظمي

فروغي زينب

تاثير سياست پولي بر ارزش افزوده بخش انرژي ايران

1396.06.29

محمد رضا منجذب

گودرزي سمانه

برآورد ميزان مطلوب مصرف انرژي در ايران به روش مقايسه اي

1396.06.28

محمد رضا منجذب

مقدسي الهام

بررسي پوششهاي تورمي دراقتصاد ايران در افق هاي زماني كوتاه مدت و بلندمدت رهيافت NARDL

1396.06.29

سياب ممي پور

ابراهيمي زهرا

تخمين سطح مطلوب انتشاردي اكسيدكربن درايران

1396.06.27

محمد رضا منجذب

حميدي اميرعلي

ارزيابي اقتصادي آب شيرين كن هاي ثابت و شناور در سواحل مكران با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي

1396.06.12

محمدحسين كريم

شيخ تاجيان ساناز

مدل سازي مسئله مسيريابي - موجودي ال ان جي در شرايط عدم قطعيت

1396.06.29

علي ناظمي

پيامي شبستري بيتا

تعيين اندازه انباشته بهينه سفارش در مسئله دوهدفه مديريت موجودي توسط فروشنده براساس مدل موجودي مقدار اقتصادي توليد درحالت غير قطعي

1396.06.26

مرضيه خاكستري ، حميدرضا پسنديده

رضايي سارا

ارائه مدل تركيبي كنترل موجودي با مدل انتخاب تامين كننده سبز در شرايط عدم قطعيت

1396.06.26

مرضيه خاكستري

صادقي فايزه

طراحي مدل يكپارچه سه مرحله اي سنجش رضايت مشتريان در بيمه هاي عمر (مطالعه موردي بيمه سامان )

1396.07.16

محسن ابراهيمي

كريمي هراتمه فائزه

طراحي شبكه زنجيره تامين خون درشرايط بحران با رويكرد عدم قطعيت در زمان سفر

1396.07.01

مجيد فشاري ، ابوالفضل ميرزازاده

يزدي ميلاد

مكان يابي تسهيلات رقابتي با رويكرد عدم قطعيت در ريسك اختلال

1396.06.21

محسن ابراهيمي

رستمي محمد

بررسي تاثير تسهيلات اعطايي به بخش هاي دولتي و غير دولتي بر مطالبات غير جاري در سيستم بانكداري بدون ربا در ايران

1396.02.18

مهدي قائمي اصل

پاك زهرا

بررسي و مقايسه نظري مجموعه مقررات بال 2 و بال3 و تطبيق و آثار آن بر بانكداري اسلامي و بانكداري كلاسيك

1395.11.30

علي طوسي

شريفي جزه عاطفه

تاثير موسسات مالي و اعتباري بر درون زايي اقتصاد ايران ( از منظر اقتصاد مقاومتي)

1396.06.25

وحيد شقاقي شهري

برقي محبوبه

اثرات فساد مالي بر تاب آوري اقتصاد ايران

1396.06.25

وحيد شقاقي شهري

ذوالفقاري عقيل

بررسي مقايسه اي عملكرد بانك هاي دولتي و خصوصي از منظر اثربخشي نظام بانكي در ايران ( با استفاده از شاخص تركيبي )

1396.03.21

وحيد شقاقي شهري

نوري الناز

رتبه بندي بانك هاي كشور بر اساس مولفه هاي اقتصاد مقاومتي

1396.06.25

وحيد شقاقي شهري

احمدي فاطمه

بررسي عبور قيمت نفت بر نرخ ارز در ايران ( با استفاده از الگوي NARDL )

1396.06.29

مرضيه خاكستري

لطفي زاده ژاد ياسمن

توسعه مدل مكان يابي هاب حمل و نقل مسافر تحت شرايط عدم قطعيت تقاضا ( مطالعه موردي شبكه ريل ايران)

1396.02.31

مرضيه خاكستري ، عباس محمود آبادي

جلالوندي سحر

بررسي ارتباط متقابل بين جامعه ، اقتصاد و محيط زيست در ايران ( با استفاده از مدل (pca- var)

1396.06.28

سياب ممي پور

سلطانعلي زاده سحر

مدل سازي و برنامه ريزي زنجيره تامين در شرايط عدم قطعيت با رويكرد پويايي سيستم ، مطالعه موردي شركت صنايع گلديران

1396.06.26

محسن ابراهيمي ، ابوالفضل ميرزازاده

مرادي سپهر

بررسي عوامل تاثير گذار بر مالكيت وسيله نقليه در شهر تهران

1396.06.28

مجيد فشاري

رصافچي مجتبي

بررسي اقتصادي اثرات ناشي از اجراي طرح هوشمند سازي تقاطع ها در بهبود شرايط و روان سازي شبكه معابر شهر اصفهان

1396.06.28

مجيد فشاري

نعمتي كمايي مصطفي

تاثير طرح قيمت گذاري معابر بر تفكيك وسيله نقليه با استفاده از روش لوجيت چندگانه : مطالعه موردي شهر تهران

1396.03.28

مجيد فشاري

نظري ارمغان

بررسي اثرات نامتقارن قيمت حامل هاي انرژي بر انتشار آلاينده كربن دي اكسيد

1396.03.03

سياب ممي پور

نقاش زينب

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر اثربخشي سيستم هاي حمل و نقل همگاني

1396.04.17

مجيد فشاري

سرتيپ كرده ده زهره

توسعه مدل مكان يابي وطراحي شبكه درامور امداد رساني جاده اي (مطالعه موردي شمال غرب ايران )

1396.02.31

مرضيه خاكستري

اكبري فاطمه

ارزيابي سياست‌هاي كاهش مصرف انرژي و انتشار CO2 حمل‌ونقل شهري با رويكرد سيستم‌ديناميك

1396.06.14

علي ناظمي

ابراهيمي سجاد

شناسايي و تحليل توانمندسازي هاي زنجيره پايدار با استفاده از رويكرد تلفيقي مدل سازي ساختاري تفسيري و فرآيند تحليل شبكه اي گروهي فازي( مطالعه موردي شركت نيلپر)

1396.02.13

مرضيه خاكستري

شكوري نيلوفر

بررسي اثر متقابل سياست هاي پولي ومالي در ايران (رويكرد نظريه بازي ها )

1396.06.27

مجيد فشاري

صادقي عليرضا

مهندسي ارزش در يك پروژه توليد سينمايي با مطالعه موردي فيلم سينمايي ( مزار شريف )

1396.06.29

مجيد فشاري

ميرزايي عسگراني امين

آزمون توهم پولي بر تابع مصرف در ايران

1396.06.27

محمد رضا منجذب

شاطرقربانعلي اصفهاني عليرضا

آزمون اثر توهم پولي بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

1396.06.28

محمد رضا منجذب

شه نيايي محبوبه

تصميم گيري در مورد رويكرد ايران در بازار گاز با استفاده از نظريه بازي در شرايط تحريم

1396.06.27

مرضيه خاكستري

حمزه علي حامد

بررسي تاثير پوياي متغير هاي كلان اقتصادي بر قيمت مسكن در شهر تهران. (روش ARDL غير خطي)

1396.06.27

محسن ابراهيمي

اختياري شكرابادي سولماز

بررسي اثر سياست قيمت گذاري زمان - مصرف برمنحني تغييرات بار شبكه برق و تخمين تابع تقاضاي برق در كشور ايران

1396.06.28

محسن ابراهيمي

وارطانيان ماكاري الين

برآورد تابع تقاضاي بهينه انرژي هاي تجديد پذير در ايران در مقايسه با ساير كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه

1395.12.22

محمد رضا منجذب

كردجزي شيدا

بررسي تاثير قيمت نفت و نا اطميناني آن بر تراز تجاري كشورهاي منتخب صادر و وارد كننده نفت

1396.06.26

محسن ابراهيمي

ميرخشتي سيداميرحمزه

شناسايي ، مديريت وارزيابي هزينه ريسك هاي پروژه هاي انرژي بادي

1396.02.24

مجيد فشاري

جنتي سعيد

مسير توليد بهينه نفت ايران تحت اثر قيمت بازار اوپك با استفاده از روش كنترل بهينه

1396.06.22

احمد عاملي

اذر محمد

ارزيابي فني و اقتصادي تعويض كنتورهاي برق با رويكرد داده كاوي از ديدگاه مديريت مصرف ( به تفكيك زير بخش هاي اقتصادي اجتماعي استان مركزي

1396.06.22

احمد عاملي

كريمي واحد عبدالمجيد

مقايسه اثرشاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر صادرات غيرنفتي كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي توسعه يافته

1396.06.19

مجيد فشاري

استيري صديقه

بررسي اثر صنايع كوچك و متوسط روي توليد ناخالص داخلي در چارچوب اقتصاد مقاومتي در دوره زماني 1383-1392 (مطالعه موردي ايران)

1396.06.27

حسين اميري

شريف حميده

بررسي اثرات تسهيلات اعطايي بر روي اشتغال و رشد اقتصادي به تفكيك بخشي طي دوره 1376 تا 1393

1396.01.21

حسين اميري

جوانمرد رضا

چگونگي تاثير شفاف سازي اقتصادي بر رشد اقتصادي طي دوره 1382-1394 (با رويكرد اسلامي)

1396.02.19

علي طوسي

ايزدي پرويز

اثر تبعيض اقتصادي از منظر اسلام بر توسعه انساني در استان هاي ايران

1396.02.26

مهدي قائمي اصل

بنيادي محمد

بررسي تاثير ارزش افزوده موسسات پولي و مالي بر بازار سهام در ايران

1396.02.12

مهدي قائمي اصل

روشن معز مريم

بررسي اثرات درون زايي بر تقويت برون نگري اقتصاد ايران ( در چارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي)

1396.03.01

وحيد شقاقي شهري

شاهوردي شيما

آسيب شناسي اقتصاد ايران در جهت پيشتازي در تحقق اقتصاد دانش بنيان ( بند دوم سياستهاي اقتصاد مقاومتي ) و ارائه راهبردهاي سياستي

1396.06.25

وحيد شقاقي شهري