مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

مشخصات رشته مهندسی سيستمهای اقتصادی- اجتماعی

 

‌  مهندسی سيستم ‌ های اقتصادی _ اجتماعی

 

مقدمه:

رشته ‌ های جديد آموزشی با توجه به ابعاد مختلف مسائلی که بايد به حل آنها بپردازند اطلاعات مورد نياز را از چند رشته می ‌ گيرند و يافتن بهترين راحل ‌ ها را برای مسئله مد نظر قرار می ‌ دهند. اين رشته ها بدليل حرکت از مسئله و در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن و پيش بردن جهت ‌ دار علوم _ بخصوص در سطوح بالای آموزش و پژوهش _ در سال ‌ های اخير اهميت ويژه ‌ ای يافته ‌ اند. يکی از اين رشته ‌ ها رشته مهندسی سيستم ‌ های اقتصادی _ اجتماعی است که در آن سيستم ‌ های مورد نياز جامعه مورد مطالعه و طراحی قرار می ‌ گيرند.

 

هدف دوره :

رشته مهندسی سيستم ‌ های اقتصادی _ اجتماعی به تعليم و تحقيق در زمينه برنامه ‌ ريزی و طرح سيستمهای مختلف مورد نياز جامعه می ‌ پردازد. اين سيستمها عموماً در ابعاد مختلف منطقه، يا کشور مطرح می ‌ شوند. سيستمهای حمل و نقل _آبرسانی و فاضلاب _ ارتباطات _ انتقال و توزيع کالاها _ تامين و توزيع انرژی _ خدمات آموزشی يا بهداشتی از اينگونه ‌ اند. در کليه اين سيستم ‌ ها هر يک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژيک سيستم از اهميت ويژه ‌ ای برخودار است. مهندسی سيستم ‌ های اقتصادی_ اجتماعی به مطالعه، مدل ‌ سازی و تجزيه و تحليل علمی اين ‌ گونه سيستم ‌ ها می ‌ پردازد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آنها و همچنين با توجه به نيازها، اولويت ‌ ها و امکانات جامعه بهترين سيستم را طرح می ‌ نمايد.

 

طول دوره و شکل نظام:

طول دوره بر اساس آيين نامه حداکثر 3 سال می ‌ باشد. برنامه درسی 4 نيمسال تحصيلی تنظيم و برنامه ‌ ريزی می ‌ شود و طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل بوده و مدت تدريس هر واحد نظری 17 ساعت عملی 34 ساعت است.

 

واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی اين دوره 32 واحد درسی به شرح زير می ‌ باشد:

دروس اجباری : 12 واحد

دروس اختياری : 12 واحد

پايان نامه و روش تحقيق : 8 واحد

توضيح بيشتر در بند 6 (برنامه آموزشی ) آمده است.

 

نقش و توانايی:

فازغ ‌ التحصيلان اين دوره قادر به انجام فعاليت ‌ های زير خواهند بود:

• انجام امور برنامه ‌ ريزی دردو اتر مختلف برنامه ‌ ريزی سازمان برنامه و بودجه استان ‌ ها.

4-2- انجام امور برنامه ‌ ريزی در وزارتخانه ‌ ها و ادارات کل استان ‌ ها (با توجه به گرايش انتخابی)

• تدريس در موسسات آموزش عالی برای تربيت متخصصان برنامه ‌ ريزی درسطوح کاردانی و کارشناسی (با توجه به ضوابط استخدامی اعضای هيات علمی دانشگاه ‌ ها و گذراندن دروس مربوط به تعليم و تربيت)

 

ضرورت و اهميت:

با توجه به موارد زير ضرورت و اهميت تشکيل اين دوره به منظور تربيت کارشناسان ارشد متخصص در مهندسی سسيستم ‌ های اقتصادی _ اجتماعی روشن می ‌ شود:

• سيستم ‌ های بزرگ عموماً بدليل پيچيده بودن و داشتن ابعاد مختلف و تاثير عوامل متعدد در عملکرد آنها، بايد با استفاده از روش ‌ های علمی دقيق برنامه ‌ ريزی شوند تا از کارائی لازم برخوردار و در رفع نيازهای جامعه توانا باشند.

• تهيه و اجرای نظام جامع برنامه ‌ ريزی، بدون وجود متخصص در اين زمينه عملی نيست.

• برنامه ‌ ريزی در هر بخش ابعاد مختلفی دارد و نمی ‌ توان برنامه ‌ ريزی در يک بخش را مستقل از بخش ‌ های ديگر انجام داد. برنامه ‌ ريزی سيستم ‌ های اقتصادی _ اجتماعی با توجه به تعريف آن می ‌ تواند قسمتی از اين مسئله را حل کند.


 

 

برنامه آموزشی:

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد مهندسی سيستم ‌ های اقتصادی _ اجتماعی شامل موارد زير است:

الف- دروس جبرانی

رديف

نام درس

واحد

1

2

3

تحقيق در عمليات1

آمار مهندسی

اقتصاد عمومي1

3

3

3

گذراندن دروس جبرانی برای دانشجويانی که در دوره کارشناسی اين دروس را نگذرانده اند اجباری است.

 

ب- دروس اصلی شامل دروس زير:

رديف

نام درس

واحد

1

2

3

برنامه ‌ ريزی رياضی

اقتصاد سنجی

اقتصاد خرد پيشرفته1

3

3

3

 

بعلاوه يک درس از دروس زير

رديف

نام درس

واحد

1

2

3

4

شبيه ‌ سازی کامپيوتری

اقتصاد کلان پيشرفته

سيستم ‌ های ديناميکی

کامپيوتر و مديريت داده ‌ ها و اطلاعات

3

3

3

3

 

ج - دروس تخصصی

دانشجويان با توافق اساتيد راهنما تعداد 12 واحد از چهار دسته دروس زير را به عنوان دروس تخصصی انتخاب خواهند کرد.

 

دسته اول: دروس تخصصی گرايش برنامه ‌ ريزی حمل و نقل

رديف

نام درس

واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

برنامه ‌ ريزی حمل و نقل

تحليل سيستم ‌ های حمل و نقل

مدل ‌ های زمانبندی

تحليل تقاضای حمل و نقل

مهندسی ترافيک

ارزيابی پروژه ‌ های حمل و نقل

حمل و نقل همگانی

تجزيه و تحليل شبکه ‌ های حمل و نقل

فرآيندهای احتمالی

تئوری تصميم ‌ گيری

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

دسته دوم : دروس تخصصی گرايش برنامه ‌ ريزی سيستم ‌ های اقتصادی

رديف

نام درس

ارزش واحدی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

اقتصاد کلان پيشرفته 2

اقتصاد خرد پيشرفته 2

توسعه و رشد

ماليه عمومی

اقتصاد بخش عمومی

برنامه ‌ ريزی فرهنگی اجتماعی

جمعيت شناسی

برنامه ‌ ريزی استراتژيک

اقتصاد سنجی 2

پول و بانک

اقتصاد بين الملل

تاريخ عقايد اقتصادی

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

دسته سوم: تخصصی گرايش برنامه ‌ ريزی سيستم ‌ های انرژی

رديف

نام درس

واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

سيستم ‌ های انرژي1: مبانی اقتصاد انرژی و سيستم عرصه انرژی

سيستم ‌ های انرژي2: روش ‌ های برنامه ريزی و مدل ‌ های انرژی

انرژی و محيط زيست

تکنولوژی انرژی

پيش بينی و آناليز سری ‌ های زمانی

اقتصاد کلان پيشرفته

کنترل بهينه

بهينه سازی مدل ‌ های غير خطی

اقتصاد منابع پايان پذير

برنامه ‌ ريزی توسعه سيستم برق

قابليت اطمينان در شبکه برق

قيمت گذاری انرژی

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

دسته چهارم: دروس تخصصی گرايش تحقيق درعمليات

رديف

نام درس

واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

برنامه ‌ ريزی خطی پيشرفته

بهينه سازی مدل ‌ های غير خطی

برنامه ‌ ريزی پويا

فرآيندهای احتمالی

سيستم ‌ های صف

تئوری تصميم ‌ گيری

برنامه ‌ ريزی متغيرهای صحيح و تئوری شبکه ‌ ها

تئوری و کاربرد پايايی

پيش بينی و آناليز سری ‌ های زمانی

مدل ‌ های زمانبندی SCHEDULING MODELS

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

تحقيق:

برنامه تحقيقاتی اين رشته مطابق مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد بشرح زير است:

رديف

نام درس

واحد

1

2

پايان نامه و سمينار

روش تحقيق

6

2

 

بطور خلاصه برنامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی سيستم های اقتصادی _ اجتماعی بشرح زير است:

 

رديف

نام

واحد

1

2

3

دروس اصلی

دروس تخصصی

پايان نامه و روش تحقيق

12

12

8

 

 

.