مدیر گروه ها مدیر گروه ها

مدیر گروه اقتصاد انرژی و منابع

 احمد عاملی


 

 

نام: احمد عاملی

سمت: عضو هيئت علمی و مدیر گروه

دفتر:

تلفن:

پست الکترونيک: ameli@ues.ac.ir

با انتخاب اينجا رزومه (CV) استاد را مشاهده می نمائيد.

با انتخاب اينجا برنامه هفتگی استاد را مشاهده می نمائيد.

 

مدیر گروه اقتصاد امور عمومی

محمدرضا منجذب


 

 

نام: محمدرضا منجذب

سمت: عضو هيئت علمی و مدیر گروه

دفتر:

تلفن:77527674

پست الکترونيک: monjazeb@ues.ac.ir

با انتخاب اينجا رزومه (CV) استاد را مشاهده می نمائيد.

با انتخاب اينجا برنامه هفتگی استاد را مشاهده می نمائيد.

 

مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی

غلامعلی معصومی نيا


 

نام: غلامعلی معصومی نيا

سمت: عضو هيئت علمی و مدیر گروه

دفتر:

تلفن:

پست الکترونيک: masuminia@ues.ac.ir

با انتخاب اينجا رزومه (CV) استاد را مشاهده می نمائيد.

با انتخاب اينجا برنامه هفتگی استاد را مشاهده می نمائيد.