مدیر گروه ها مدیر گروه ها

مدیر گروه اقتصاد انرژی و منابع

 


 

 

نام: علی تک روستا

سمت: عضو هيئت علمی و مدیر گروه

دفتر:

تلفن:

پست الکترونيک: atakroosta@yahoo.com

با انتخاب اينجا رزومه (CV) استاد را مشاهده می نمائيد.

 

 

مدیر گروه اقتصاد امور عمومی


 

 

نام: محمدرضا منجذب

سمت: عضو هيئت علمی و مدیر گروه

دفتر:

تلفن:77527674

پست الکترونيک: monjazeb@khu.ac.ir

با انتخاب اينجا رزومه (CV) استاد را مشاهده می نمائيد.

 

 

مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی


 

نام: غلامعلی معصومی نيا

سمت: عضو هيئت علمی و مدیر گروه

دفتر:

تلفن:

پست الکترونيک: masuminia@khu.ac.ir

با انتخاب اينجا رزومه (CV) استاد را مشاهده می نمائيد.

با انتخاب اينجا برنامه هفتگی استاد را مشاهده می نمائيد.