نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

دانشگاه خوارزمی

دانشکده اقتصاد

مجلات علمی پژوهشی در حوزه اقتصاد (به ترتیب سطح کیفی و ضریب تاثیر سال 1394)

ردیف

نام مجله

شاپا

ضریب تاثیر

کیفیت

صاحب امتیاز

1

پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی

22285954

1/089

Q1

دانشگاه پیام نور

2

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

23222131

0/561

Q1

دانشگاه خوارزمی

3

برنامه ریزی و توسعه گردشگری

2322309X

0/457

Q1

دانشگاه مازندران

4

مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران

23222530

0/375

Q1

دانشگاه بوعلی سینا

5

پژوهشها و سیاستهای اقتصادی

10279024

0/295

Q1

وزارت امور اقتصادی و دارایی

6

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

24235954

0/290

Q1

دانشگاه علامه طباطبایی

7

دانش و توسعه

20081456

0/250

Q1

دانشگاه فردوسی مشهد

8

مدلسازی اقتصادی

17359910

0/228

Q1

دانشگاه آزاد اسلامی

9

پژوهشهای  رشد و توسعه پایدار

17356768

0/213

Q1

دانشگاه تربیت مدرس

10

تحقیقات اقتصادی

398969

0/183

Q1

دانشگاه تهران

11

مطالعات اقتصاد اسلامی

20084102

0/167

Q1

دانشگاه امام صادق (ع)

12

برنامه ریزی و بودجه

22519092

0/156

Q1

ریاست جمهوری

13

پژوهشنامه اقتصاد کلان

2322116X

0/143

Q1

دانشگاه مازندران

14

تحقیقات مالی

10248153

0/135

Q1

دانشگاه تهران

15

اقتصاد و توسعه کشاورزی

20084722

0/139

Q2

دانشگاه فردوسی مشهد

16

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

2228592X

0/129

Q2

دانشگاه آزاد اسلامی

17

پژوهشنامه اقتصادی

1735210X

0/121

Q2

دانشگاه علامه طباطبایی

18

تحقیقات مدلسازی اقتصادی

22286454

0/121

Q2

دانشگاه خوارزمی

19

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

22519165

0/119

Q2

دانشگاه آزاد اسلامی

20

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

20086407

0/113

Q2

دانشگاه آزاد اسلامی

21

پژوهشنامه مالیات

22516484

0/109

Q2

سازمان امور مالیاتی

22

اقتصاد پولی - مالی

22518452

0/103

Q2

دانشگاه فردوسی مشهد

23

پژوهشهای اقتصادی ایران

17260728

0/094

Q2

دانشگاه علامه طباطبایی

24

مجلس و راهبرد

23221860

0/093

Q2

مجلس شورای اسلامی

25

Iranian journal of Economic Studies

23221402

0/083

Q2

دانشگاه شیراز

26

اقتصاد اسلامی

17353262

0/083

Q2

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

27

دانشنامه حقوق اقتصادی

23224177

0/042

Q2

دانشگاه فردوسی مشهد

28

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

20084838

0/102

Q3

پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

29

اقتصادو الگوسازی

24765775

0/043

Q3

دانشگاه شهید بهشتی

30

اقتصاد مقداری

20085850

0/042

Q3

دانشگاه شهید چمران اهواز

31

اقتصاد و مدیریت شهری

23452870

0/042

Q3

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

32

تحقیقات مالی - اسلامی

22518290

0/042

Q3

دانشگاه امام صادق (ع)

33

اقتصاد کشاورزی

20085524

0/086

Q4

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

34

سیاست گذاری اقتصادی

20080131

0/036

Q4

دانشگاه یزد

35

اقتصاد کشاورزی و توسعه

10224211

0/029

Q4

وزارت جهاد کشاورزی

36

راهبرد اقتصادی

22520597

0/029

Q4

مجمع تشخیص مصلحت

37

مطالعات اقتصاد انرژی

17351626

0/029

Q4

موسسه مطالعات بین المللی انرژی

38

Money  and Economy

17351057

0/028

Q4

پژوهشکده بانک مرکزی

39

اقتصاد و توسعه منطقه ای

22517790

0/027

Q4

دانشگاه فردوسی مشهد

40

Iranian Economic Review

10266542

0/021

Q4

دانشگاه تهران

41

اقتصاد و تجارت نوین

17356415

-

-

وزارت صنعت و معدن

42

پژوهشهای پولی و بانکی

20085788

-

-

پژوهشکده بانک مرکزی

43

جستارهای اقتصادی ایران

17353300

-

-

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

44

مدلسازی اقتصاد سنجی

2345654X

-

-

دانشگاه سمنان

45

معرفت اقتصاد اسلامی

20088515

-

-

موسسه آموزشی امام خمینی

46

    نظریه های کاربردی اقتصاد

24236578

-

-

دانشگاه تبریز

47

International Economic Studies

20089643

-

-

دانشگاه اصفهان

 

 

مجلات علمی ترویجی در حوزه اقتصاد

ردیف

نام مجله

شاپا

ضریب تاثیر

کیفیت

صاحب امتیاز

1

سیاستهای مالی و اقتصادی

23453435

0/097

Q2

وزارت دارایی

2

سیاست های راهبردی و کلان

23452544

0/075

Q2

مجمع تشخیص مصلحت نظام

3

راهبرد توسعه

17352460

0/078

Q3

حسن سبحانی

4

اقتصاد تطبیقی

23830565

-

-

پژوهشگاه علوم انسانی

5

اقتصاد و بانکداری اسلامی

-

-

-

انجمن اقتصاد اسلامی ایران

 

 

  لینک دانلود لیست مجلات در فرمت pdf