نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

در طرح جديد، تعداد واحدهاي درسي به 140 واحد رسيده است. در قالب جديد، با حذف گرايش ها، دروس اين دور در سه دسته طبقه بندي ميشوند كه عبارتند از دروس پايه، دروس تخصصي و دروس اختياري.

طرح كلي برنامه

الف دروس پايه -22 واحد

ب دروس تخصصي -86 واحد

ج دروس اختياري -10 واحد

جمع واحدها118 واحد

نكته: دروس اختياري 10 واحد است كه دانشجو ميتواند از بين 11 خوشه اي كه طراحي شده است، دو خوشه اصلي و فرعي به ترتيب به ارزش 6 واحد و 4 واحد انتخاب نمايد. علاوه بر اين خوشه ها، در راستاي افزايش اختيار دانشکده هاي اقتصاد، هر دانشکده ميتواند با توجه به توانمنديها و ظرفيت هايش، يك خوشه متناسب با ظرفيت علمي آن دانشکده تعريف نمايد.

در برنامه جديد، دروس عمومي 22 واحد است كه هرگونه تجديدنظري در اين دروس مربوط به كميته معارف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميباشد. از اين رو در برنامه جديد هيچگونه تجديدنظري در واحدهاي مصوب قبلي به عمل نيامده است.

  • جهت مشاهده سرفصل دروس اینجا کلیک نمایید.
  • جهت مشاهده برنامه ترمیک اینجا کلیک نمایید.