بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی

معرفی رشته :

هدف اين رشته تربيت متخصصانی است که بتوانند مبانی و روابط حاکم بر بانکداری اسلامی را در مديريت کلان بانکی و عمليات بانکهای تجاری اعمال کنند، رفتارهای اقتصادی مردم را به درستی تحليل کنند و ضمن ارتقاء دانش بانکداری اسلامی، توانايی فرهنگ سازی در رفتار اقتصادی مردم را بر اساس اسلام داشته باشند.

.

برنامه درسی (سر فصل) بانکداری اسلامی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 33 واحد
دروس اصلی : 18 واحد
دروس اختياری : 9 واحد
پايان نامه : 6 واحد


الف- دروس اصلی

نام درس

 

تعداد واحد

 

نام درس

 

تعداد واحد

 

نظام بانکداری اسلامی

3

بانکداری اسلامی بين الملل

3

اقتصاد ايران و نظريه اقتصاد اسلامی

3

اقتصاد سنجی ميانه

3

نظريه اسلامی اقتصاد خرد ميانه

2

نقد نظريه های اقتصاد سنتی

2

نظريه اسلامی اقتصاد کلان ميانه

2

جمع

18ب- دروس اختياری

نام درس

 

تعداد واحد

 

نام درس

 

تعداد واحد

 

برنامه ريزی رياضی پيشرفته

3

اقتصاد بانکداری اسلامی

3

توسعه و برنامه ريزی اقتصادی با مبانی اسلامی

3

مديريت مالی اسلامی پيشرفته

3

مديريت ريسک با مبانی اسلامی

3

سمينار بانکداری اسلامی

3

اقتصاد سنجی کاربردی

3

اقتصاد کشاورزی

3

اقتصاد صنعتی

2

اقتصاد منابع و انرژی

3

تجارت الکترونيک

3

مديريت اقتصادی پروژه

3

  • دانشجو بايد 9 واحد از دروس فوق را بگذراند.

    ج- پايان نامه 6 واحد