امور کلاسها امور کلاسها

در این قسمت می توانید اطلاعیه های مربوط به تشکیل و یا عدم تشکیل کلاسها را مشاهده نمایید.

اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی 

عنوان درس:اقتصاد کلان مقدماتی

استاد : دکتر نصراصفهانی

تاریخ: 05 /10/95  و  95/10/07 دوشنبه (16-14:30) و چهارشنبه (12-7:30)

 

 

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس

عنوان درس: نظریه اسلامی اقتصاد کلان میانه (گروه بانکداری اسلامی)

استاد : دکتر نصر اصفهانی

تاریخ: 08/12/95 ساعت 12-10