امور کلاسها امور کلاسها

در این قسمت می توانید اطلاعیه های مربوط به تشکیل و یا عدم تشکیل کلاسها را مشاهده نمایید.

اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی

عنوان درس: نظام های اقتصادی

استاد :  دکتر نصراصفهانی

تاریخ: 27/02/96 

ساعت 12 - 8

 

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس

عنوان درس: نظریه اسلامی اقتصاد کلان میانه (گروه بانکداری اسلامی)

استاد : دکتر نصر اصفهانی

تاریخ: 08/12/95 ساعت 12-10