اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیاب ممی پور
 • سیاب ممی پور 

 • | اقتصاد انرژی و منابع |
 • استادیار
 • اتاق : -
 • شماره تماس : 77527437
 • پست الکترونیکی : S.mamipoor [AT] khu.ac.ir

بیوگرافی

 

نام و نام خانوادگی :  سیاب ممی پور

رتبه علمی :  استادیار

سمت :  معاون پژوهشی دانشکده

 

تحصیلات :

-  کارشناسی اقتصاد ،  دانشگاه تبریز  ،  1384

- کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ، دانشگاه تبریز ، 1387

- دکتری علوم اقتصادی ، دانشگاه تبریز ، 1392

 

پایان نامه :

-  دوره کارشناسی ارشد : " بررسي رابطه وفور منابع طبيعي و سرمايه انساني با رشد اقتصادي در کشورهاي صادرکننده نفت  "

- دوره دکتری :  " نقش توزیع مستقیم درآمدهای نفتی در اصلاح ساختار بودجه دولت و اثرات آن بر تولید و سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر پویا "

 

تدریس :

- دوره کارشناسی : اقتصاد خرد ، اقتصاد سنجی ، اقتصاد سنجی مالی، پول و بانکداری

- دوره کارشناسی ارشد : اقتصاد خرد پیشرفته ، اقتصاد سنجی، اقتصاد منابع 


 

مقالات و کتب

 

الف ) کتاب

●          ترجمه و اضافات « نظریه اقتصاد خرد: اصول و بسط مفاهیم (همراه با حل مسائل) »، جلد اول، انتشارات دانشگاه خوارزمی، چاپ دوم 1393، تالیف والتر نیکسون و کریستوفراسنایدر، ویرایش 10 سال 2008، (همکار: دکتر بهبودی).

●          ترجمه و اضافات « نظریه اقتصاد خرد: اصول و بسط مفاهیم (همراه با حل مسائل) »، جلد دوم، انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی، چاپ اول 1393، تالیف والتر نیکسون و کریستوفر اسنایدر، ویرایش 10 سال  2008، (همکار: دکتر بهبودی).

●          تالیف «کاربرد نرم افزار Stata در اقتصادسنجی»، انتشارات نور علم، چاپ دوم، 1392 (همکاران: دکتر محمدزاده و دکتر فشاری)

 

ب) مقاله های علمی – پژوهشی

●         "تاثیر سرمایه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران در چارچوب مدل جیمز ریمو" (1388)، پژوهشنامه علوم اقتصادی، سال نهم،  شماره 1، صص 125-148، دانشگاه مازندران (همکاران: دکتر متفکرآزاد و دکتر بهشتی)

●          "تجارت بین الملل، سرریز دانش و بهره وری کل عوامل تولید در ایران" (1388) ، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 9، تابستان 1386، صص 33-55 (همکار: دکتر بهبودی)

●          "نقش وفور منابع طبیعی در رابطه سرمایه انسانی با رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت: رهیافت داده های مقطعی" (1387)،  نشریه علوم انسانی و اجتماعی، سال 12، شماره 25، صص 29-56، دانشگاه تبریز (همکاران: دکتر بهبودی).

●          "وفور منابع طبیعی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت (رهیافت داده های تابلویی)" (1388)، پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 40، صص 125-147، دانشگاه علامه طباطبائی (همکاران: دکتر بهبودی و دکتر اصغرپور)

●          "اثر بي ثباتي درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي با تاکيد بر حساب ذخيره ارزي" (1391)، پژوهشنامه علوم اقتصادي، دوره 7، شماره 14، دانشگاه مازندران (همکاران: دکتر سلمانی، دکتر بهبودی و دکتر اصغرپور).

●          "تبيين بلاي منابع طبيعي با تاکيد بر سرمايه انساني" (1388)، نامه مفيد، دوره 15، شماره 75، صص 64-41، دانشگاه مفید (همکاران: دکتر بهبودی و دکتر اصغرپور).

●          "اثر درجه باز بودن تجارت بر بي‌ ثباتي نرخ واقعي ارز" (مطالعه موردي کشورهاي منتخب منطقه منا (1389) سياستگذاري اقتصادي، دوره 1، شماره 2، صص 185-216، دانشگاه يزد (همکاران دکتر کازرونی و آقای فشاری)

●          "تخمين تابع تقاضاي گردشگري خارجي ايران رهيافت "TVP، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 1، شماره 1، صص 107-132، دانشگاه پیام نور (همکاران: دکتر محمدزاده، دکتر بهبودی و آقای فشاری)

●          "تخمين تابع تقاضاي گردشگري خارجي ايران به تفکیک چند کشور منتخب" )1389) فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 7، شماره 2، صص 149-171، دانشگاه شهید چمران اهواز (همکاران: دکتر محمدزاده، دکتر بهبودی و آقای فشاری).

●          "بررسي ارتباط متقابل بين تبليغات، درجه تمرکز و سودآوري در صنايع ايران: رهيافت معادلات رگرسيون به ظاهر نامرتبط" (1390)، پژوهش¬های اقتصادی ایران، دوره 15، شماره 45، صص 49-75، دانشگاه علامه طباطبایی (همکاران: دکتر فلاحی و آقای فشاری)

●          "تأثیرکيفيت نهادي در رابطه نرخ واقعي ارز با قيمتهاي نفت: مورد اقتصادهاي نفتي" (1390)، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال 1، شماره 4، صص 103-122، دانشگاه علوم اقتصادی (همکاران: دکتر سلمانی و دکتر بهبودی).

●          "بررسی رابطه کوزنتسی در کشورهای اسلامی منتخب با تاکید برکارائی محیط زیست: رهیافت تحلیل پوششی داده ها" (1391)، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال 1، شماره 2، دانشگاه شهید بهشتی (همکاران: دکتر صادقی و خانم اکبری).

●          "بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر کیفیت محیط زیست" (1391)، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال 1، شماره 2، دانشگاه شهید بهشتی (همکاران: دکتر فلاحی و خانم سجودی).

●          "اثرات توزیع مستقیم درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی: الگوی تعادل عمومی پویا" (1391)، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال 3، شماره 10، صص 125-152، دانشگاه علوم اقتصادی (همکاران: دکتر بهبودی و دکتر متفکرآزاد).

●          "صندوق توسعه ملی یا توزیع مستقیم درآمدهای نفتی: بررسی مقایسه ای" (1391)، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 19، شماره 71، صص 39-84، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (همکاران: دکتر بهبودی، دکتر متفکرآزاد، دکتر محمدزاده و دکتر صادقی)

●          "تحلیل اقتصادی- سیاسی موانع تاثیرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی" (1393)، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی، دوره 1، شماره 1، صص 97-124، دانشگاه تبریز (همکار: دکتر متفکرآزاد)

●          "بررسي تاثير رشد اقتصادي بر آلودگي محيط زيست در کشورهاي نفتي" (1393) پژوهشنامه اقتصاد کلان، دوره 9 شماره 17، دانشگاه مازندران (همکاران: دکتر بهبودی و آقای برقی)

●          "بررسی و اولویت بندی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی" (1393)، اقتصاد و توسعه منطقه-ای، سال 21، شماره 7، دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم اداری و اقتصادی (همکاران: خانم بشارتی و دکتر بهبودی)

●          "ارزیابی قدرت بازار در بازار برق ایران با تاکید بر شرایط نیروگاهها در شبکه" (1395)، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 23، صص 75-101، دانشگاه خوارزمی (همکاران: خانم ربیعی و دکتر حیدری).

●          "بررسی و محاسبه همسایگی انحصار نیروگاهها و رابطه آن با اعمال قدرت انحصاری در بازار برق ایران" (1395)، فصلنامه نظریه ‌های کاربردی اقتصاد، سال سوم، شماره 2، صفحات 13-1، دانشگاه تبریز (خانم زینالی و دکتر حیدری)

●          "بررسی و شناسایی فرصتهای صادراتی بالقوه و بالفعل محصولات با فناوری پیشرفته در ایران: رهیافت مدل پشتیبان       تصمیم گیری"، فصلنامه مجلس و راهبرد، زیرچاپ (خانم نجفی)

●          "سنجش عملکرد زیست محیطی شرکتهای برق منطقه ای ایران (در چارچوب مرز مقارن و متوالی مازاد مبنا و تابع فاصله جهت  دار)"، فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، دانشگاه بوعلی همدان، زیر چاپ (آقای نجف زاده)

 

ج) مقاله های انگلیسی

 • Natural resource abundance, human capital and economic growth (2010),   Journal of Economic Development, Volume 35, Number 3, pp 81-102, Korea (Dr. Behboudi and Dr. Karami)

 • Estimation of Tourism Demand Function for Australian Destination: a Time Varying Parameter Approach (2014), Anatolia-An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Volume 25, Issue 1 pp. 108-116, London, UK (Dr Asadzadeh and Mr Najafi)

 • The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the Iranian Provinces (2014), International Journal of Economics and Management Studies, Vol.1, No.1, pp. 99-120 (Mr Nazari).

 • A Study of the Impact of Energy Consumption on Financial Development in the Selected MENA Countries: A Dynamic Panel Data Analysis (2014), Asian Journal of Research in Banking and Finance, Vol. 4, No. 12, pp. 161-169 (Ms Deljavan Anvari)

 • Tourism and Economic Growth: a Time Varying Parameter Approach (2015), Anatolia–An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Volume 26, Issue 2, 173-185, London, UK (Dr Panahi and Mr Nazari).

 • Analysis of the Behavior of Amateur and Professional Investors’ Impact on the Formation of Bubbles in Tehran Stock Market (2015), Iranian Economic Review Vol.19, No.3, pp. 341-358, University of Tehran (Ms Mahshid Sepahi).

 • Non Linearities  in  the  Relation  between  Oil  Price,  Gold  Price  and Stock  Market  Returns  in  Iran:  a  Multivariate  Regime Switching  Approach (2015), Iranian Journal of Economic Studies, Vol. 4, No. 1, 101-128, Shiraz University, Iran (Ms Vaezi).

 • The Analysis of Real Exchange Rate Volatility and Stock Exchange Return with Panel-GARCH approach (Case study: D8 countries), Iranian Economic Review, University of Tehran, Iran, acceptance (Mr Najafzadeh and Dr Monjazeb).

 

د) مقاله های ارایه شده در همایش های ملی و بین المللی

 • "تأثير رشد اقتصادي بر کیفیت محيط­زيست: مورد كشورهاي صادرکننده نفت" (1390)، پنجمین همایش انرژی و محیط زیست، تهران، ایران.

 • "نقش توسعه مالی و تجاری در کیفیت محیط زیست اقتصاد ایران" (1393)، کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز، بابلسر، ایران.

 • "محیط کسب و کار و راهکار های ارتقای آن در راستای نیل به توسعه پایدار: بررسی موردی استان آذربایجان شرقی" (1392)، اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مشهد، ایران.

 • "عوامل تعیین کننده کیفیت محیط­زیست در استان های کشور" (1392)، اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.          

 • "تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران" (رهیافت داده­های تلفیقی (1393)، دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز، مازندران، ایران.

 • "بیکاری، رشد اقتصادی و قانون اوکان در اقتصاد ایران" (1393)، اولین کنفرانس بین­المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، ایران.

 • "اثر سرمایه فکری بر کارایی صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران" (2015)، اولين كنفرانس بين المللي، حسابداري، مديريت و نوآوري در كسب و كار

 • "بررسی نقش کارایی فنی و تمرکز مالکیت در شکل گیری سرمایه فکری" (مطالعه موردی صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران) (2015)، اولين همايش بين المللي اقتصاد كاربردي وتجارت، هتل المپیک تهران.

 • "بررسی و محاسبه همسایگی انحصار نیروگاه ها و رابطه آن با اعمال قدرت انحصاری در بازار برق ایران" (1394)، همایش ملي اقتصاد صنعتی ایران، دانشگاه تبریز.

 

The Investigation of Natural Resource Abundance Effect on Economic Growth by Mechanism of Human Capital (2010), 2nd International Conference On Intellectual Capital Management, Science & Technology Park, IASBS, Zanjan, Iran, Oral Presentation

Energy consumption, economic growth, and environmental degradation in Iran (2011), The Asian Conference on the Social Sciences, The Ramada Osaka, Osaka, Japan, Oral Presentation

The investigation of social capital status in East Azarbayejan province and the determinants of its improvement: Delphi approach (2011), 3nd International Conference On Intellectual Capital Management, Science & Technology Park, IASBS, Zanjan, Iran,   Oral Presentation

The Effect of Institutional and Economic Development on Environment Quality in the MENA Countries: Dynamic Panel Data Approach (2012), 1th International Conference on Econometrics, Methods and Application, Islamic Azad University of Sanandaj, Oral Presentation